VNITŘNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU LOVELIES

ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

Vnitřní obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) jsou platnými pro nákup v internetovém obchodě Lovelies dostupném na adrese lovelies.cz. Vnitřní obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Provozovatelem internetového obchodu Lovelies dostupném na doméně www.lovelies.cz

Lovelies s. r. o.
sídlem Nováčkova 418/11
614 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80274
IČ: 02111349
DIČ: CZ02111349
Email: info@lovelies.cz
Tel.: +420608473431
Bankovní spojení Fio banka: 2300479948/2010
Provozovatel internetového obchodu není plátcem DPH.
Provozní doba oddělení pro vyřizování objednávek: Po – Pá 9:00 – 16:00
Provozní doba reklamačního oddělení: Po – Pá 9:00 – 16:00

POJMY:

Prodávající – prodávajícím je společnost Lovelies s. r. o. Prodávající je podnikatelem.
Kupující  - osoba uzavírající s prodávajícím kupní smlouvu, prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku
Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.  Kupující je spotřebitelem, splňuje-li znaky výše uvedené.
Podnikatel – ten kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavě za účelem dosažení zisku. Podnikatelem je kupující, jež splňuje znaky výše uvedené.
Prostředek komunikace na dálku – prostředek umožňující uzavření kupní smlouvy bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího či kupujícího
Zboží – zbožím jsou produkty, nabízené prodávajícím v internetovém obchodu Lovelies, následně tvořící předmět kupní smlouvy dle volby kupujícího.
Cena zboží – cenou zboží je částka uvedená u jednotlivého druhu zboží, platná vždy pro jeden kus daného zboží. Cena zboží je uváděna v CZK. Uvedené ceny jsou platné pro nákup prostřednictvím internetového obchodu
Veškeré vztahy, jež upravují tyto VOP, se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a ostatními právními předpisy, platnými na území České republiky.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.1  Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito vnitřními obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Objednávka je ze strany kupujícího potvrzena dokončením objednávky, čímž se stává pro kupujícího závaznou. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
1.2  Objednávku je možné před jejím odesláním prodávajícímu zkontrolovat a změnit údaje v ní zanesené, jakož i samotný výběr zboží.
1.3  Objednávka zmatečná či neúplná nezakládá nárok na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
1.4  Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu, zpravidla doručením potvrzujícího e-mailu či sms zprávy na zadané relevantní kontaktní údaje kupujícího.
1.5  Kupní smlouvu lze uzavřít v českém či slovenském jazyce.
1.6  Kupní smlouvu obdrží kupující elektronicky na jím zadaný relevantní e-mail. Kopie kupní smlouvy bude taktéž uložena u prodávajícího.
1.7  Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo v poznámce objednávkového formuláře.
1.8  Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující jeho úplným uhrazením a převzetím.

STORNO OBJEDNÁVKY

Kupující může učinit storno své objednávky, a to prostřednictvím oznámení zaslaného prodávajícímu na adresu: info@lovelies.cz. Storno objednávky je kupujícímu uznáno pouze v případě, že zboží nebylo prodávajícím předáno přepravní společnosti k doručení kupujícímu. Toto převzetí probíhá každý pracovní den v odpoledních hodinách po potvrzení objednávky prodávajícím. O uznání či neuznání storna objednávky je kupující v co nejkratší možné době informován prodávajícím, a to na emailovou adresu kupujícího, z níž bylo storno objednávky odesláno.

PLATBA, DOPRAVA, EXPEDICE

3.1  Platbu za vybrané zboží, může kupující provést jedním z níže uvedených způsobů uvedených v odst. 3.3, který si zvolí, odvislým od místa doručení zboží.
3.2  Celková platba za zboží zahrnuje celkovou cenu vybraného zboží a náklady na dopravu, zvolenou kupujícím.
3.3
ČESKÁ REPUBLIKA – zboží je prodávajícím kupujícímu odesíláno na adresu na území ČR

  • Česká pošta – platba převodem - 59 Kč (objednávky odesíláme v den přijetí platby na náš účet)
  • Česká pošta – dobírka – 95 Kč (při přijetí objednávky do 15 hodin, odesíláme tentýž den)
  • Osobní odběr po předchozí telefonické domluvě  – 0 Kč
  • Výdejní místo HeurekaPoint – platba převodem – 39 Kč
  • Výdejní místo HeurekaPoint – dobírka – 59 Kč

                Při nákupu nad 1.000,- Kč je poštovné ZDARMA!

SLOVENSKO – zboží je prodávajícím kupujícímu odsíláno na adresu v SR

  • Výdejní místo HeurekaPoint – platba převodem – 39 Kč
  • Výdejní místo HeurekaPoint – dobírka – 59 Kč

        Při nákupu nad 1.000,- Kč je poštovné ZDARMA!

3.4  Objednávky kupujících jsou vyřizovány v pracovní dny od 9 hod. do 16 hod. Objednávka přijatá od kupujícího v pracovní den nejpozději do 15 hod., je vyřízena a zboží je odesláno  téhož dne kupujícímu jím zvoleným způsobem dopravy, v tom případě, že je má prodávající     k dispozici skladem.
3.5  Zboží je možné vyzvednout osobně, a to po předchozí domluvě s prodávajícím na telefonním čísle +420602343006, nebo emailu info@lovelies.cz. Při osobním vyzvednutí zboží kupujícím, bude provedena i úhrada objednaného zboží, a to v hotovosti prodávajícímu. V případě osobního odběru zboží kupujícím nejsou kupujícímu účtovány žádné náklady na dopravu.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 Kupující je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Počátek této lhůty nastává ode dne převzetí zboží kupujícím.
4.2 Odstoupení od kupní smlouvy je nutné provést prostřednictvím elektronického formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na www.lovelies.cz.
4.3 Kupující je povinen navrátit zboží na adresu: Lovelies s. r. o., Údolní 532/76, 602 00 Brno.
4.4 Navrácené zboží je kupující povinen zaslat prodávajícímu nepoškozené a pokud možno s původním obalem.
4.5 Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující, zvolí-li odlišný způsob dopravy, nežli ten který nabízí prodávající.
4.6 Jestliže kupující zvolí odlišný způsob dopravy zboží, nežli ten který nabízí prodávající, navrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši, odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy, kterouž prodávající nabízí. Zásilky zasílané na dobírku nebudou prodávajícím přijaty.
4.7  Prodávající je oprávněn navrátit kupujícímu peněžité prostředky, odpovídající kupní ceně za   zboží až ve chvíli, kdy mu je kupujícím navrácené zboží doručeno.

REKLAMACE  - REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1 Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího.
5.2  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, jež se u zboží vyskytla v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Toto právo se neuplatní u zboží, které je prodáváno za nižší cenu na vadu, jestliže pro výskyt této vady byla sjednána nižší cena. Tohoto ustanovení se neužije na          opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Toto ustanovení se taktéž neužije v případě, že vada na zboží byla způsobena zaviněním kupujícího či zacházením se zbožím ze   strany kupujícího, které neodpovídá běžnému způsobu zacházení s předmětným druhem zboží, u nějž je reklamace uplatňována. Tohoto ustanovení lze užít zejména na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.
5.3 Kupující může požadovat dodání nového zboží stejného druhu bez vad, zejména pokud zboží dodané prodávajícím nemá sjednané vlastnosti popsané prodávajícím a jež lze od daného druhu zboží očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím. Dále pokud se zboží nehodí k účelu, který je uváděn prodávajícím a k němuž se zboží tohoto druhu obvykle užívá, nebo že zboží neodpovídá jakostí či provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno dle smluveného vzorku či předlohy. Také pokud zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti či zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů. Dodání nového zboží lze požadovat za výše   uvedených okolnosti a pouze v případě, není-li to s ohledem na povahu vady nepřiměřené. Týká-li se vada zboží pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti věci,     pokud to není možné, může kupující od smlouvy odstoupit.
5.4  Projeví-li se vada zboží během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, má se za to, že vada zboží existovala již při převzetí.
5.5 Pokud je to s ohledem na povahu vady neúměrné, zejména je-li možné vadu odstranit bez  zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
5.6 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady zboží, jestliže nelze zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro   větší počet vad. Kupující může v tomto případě od smlouvy odstoupit.
5.7 Jestliže kupující od smlouvy neodstoupí nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez   vad, na výměnu jeho součásti nebo opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu.    Kupující je oprávněn požadovat přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy způsobilo kupujícímu značné obtíže.
5.8 Adresa pro zaslání reklamovaného zboží je: Lovelies s. r. o., Údolní 532/76, 602 00 Brno.  Zásilka s reklamovaným zbožím musí obsahovat kopii dokladu o koupi – potvrzení objednávky, podrobný popis závady, a dostatečné kontaktní informace kupujícího. Zásilka s reklamovaným zbožím musí být viditelně označena nápisem "REKLAMACE". Zásilku s reklamovaným zbožím lze odeslat balíkem nebo doporučenou zásilkou

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1   Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky v rámci internetového obchodu Lovelies dostupném na lovelies.cz  uděluje kupující souhlas prodávajícímu ke shromažďování  a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech na dobu neurčitou, a to plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
6.2   Kupující tímto také souhlasí s tím, aby uvedené osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených prodávajícím. Prodávající či pověřená třetí osoba je oprávněna k uvedeným osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje kupujícího. V případě žádosti ze strany kupujícího jsou jeho osobní údaje odstraněny z databáze.

 OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1   Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, kdy se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem došlo ke změně ceny u dodavatele zboží.
7.2   Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než v objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí jehoobjednávky. Pokud je cena vyšší než je cena v objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo odmítnout.
7.3   Odesláním elektronické objednávky, kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení vnitřních obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně nákladů na dopravu) uvedenouv podmínkách internetového obchodu Lovelies, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelnědohodnuto jinak.
7.4   Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
7.5   Veškeré otázky neupravené těmito VOP jsou upraveny zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
7.6   Prodávající si vyhrazuje právo změny vnitřních obchodních podmínek.
7.7   Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. ledna 2014

 

LOVELIES s. r. o.